Cookie-list

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้น 7 เลขที่ 318 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7322 2552
Email : mtr_41@nbtc.go.th